• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Blind date shop
Oranjeboomstr. 267
3071 SM Rotterdam-Zuid

K.v.K.: 14633412

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, welke tot stand komen via de website van Blind date shop, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen: “Blind date shop”, betreffende de website http://blinddateshop.nl/ (incl deze website in het Engels, Duits of andere taal).
 2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Blind date shop - Internet bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Blind date shop - Internet bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Blind date shop - Internet zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Blind date shop - Internet het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door Blind date shop gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten en op de website van Blind date shop e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit transport- en verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander tenzij uitdrukkelijk op de website van Blind date shop dan wel elders schriftelijk anders wordt vermeld dan wel indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, belastingen, (import)-heffingen, wisselkoersen e.d., is Blind date shop gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Blind date shop en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Blind date shop gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: RETOUREN

 1. Blind date shop neemt geen artikelen retour.
 2. Indien uw dropshipklant kleding wenst te ruilen of retourneren omdat de maat niet juist is, komt deze retour naar uw adres. U kunt dit niet retourzenden aan Blind date shop.
 3. Als uitzondering op artikel 4.1 geldt het volgende: Indien u of uw dropshipklant een pakket weigert aan de deur, en deze zending komt in een ongeopende (dichtgeniete of gesealde) omverpakking retour bij Blind date shop, worden de artikelen (minus de verzendkosten) gecrediteerd.
 4. Defecten dient u vooraf aan te melden middels het RMA-formulier welke u op de website per order kunt vinden bij "Mijn orders".
 5. Bestelde zaken worden in de bij Blind date shop voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Blind date shop.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Blind date shop het recht leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 6: LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen, indien wij niet binnen 30 dagen kunnen leveren stellen wij u hiervan op de hoogte. U kunt dan de overeenkomst ontbinden of een nieuwe levertijd overeenkomen. Bij ontbinding wordt er z.s.m. doch binnen maximaal 30 dagen het reedsbetaalde bedrag gecrediteerd.
 2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Blind date shop per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 4. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door Blind date shop te bepalen wijze, doch voor rekening van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Blind date shop zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Blind date shop stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Blind date shop in staat moet stellen de zaken te leveren.
 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Blind date shop gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft Blind date shop het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 8. Blind date shop is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Blind date shop kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling of termijnbetaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Blind date shop niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Blind date shop gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Blind date shop worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. Blind date shop kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Blind date shop, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Blind date shop - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken.
 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Blind date shop nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Blind date shop gesloten verzekering.
 4. Blind date shop staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 5. Zo door Blind date shop geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 6. De wederpartij verliest diens rechten jegens Blind date shop, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Blind date shop tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Blind date shop strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
  B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Blind date shop zijn verschaft en/of voorgeschreven.
 7. Blind date shop-Internet stelt beeldmateriaal ter beschikking aan haar klanten. Het gebruik van dit beeldmateriaal is op eigen risico. Blind date shop BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik van het beeldmateriaal.

ARTIKEL 9: BETALING

 1. Betaling dient te geschieden conform de op de website van Blind date shop aangegeven wijze.
 2. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien een factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum niet volledig is betaald:
  A. zal de wederpartij aan Blind date shop een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  B. zal de wederpartij, na daartoe door Blind date shop te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  C. heeft Blind date shop het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Blind date shop zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 4. Ter keuze van Blind date shop kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Blind date shop bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Blind date shop het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Blind date shop behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Blind date shop heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Ingeval Blind date shop een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Blind date shop vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De wederpartij is verplicht Blind date shop terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Blind date shop gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Blind date shop krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Blind date shop, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Blind date shop, is Blind date shop gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Blind date shop tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Blind date shop, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 13: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

 1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zicht hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
  B. Het bepaalde in sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Blind date shop een door Blind date shop nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan Blind date shop te vergoeden. Blind date shop is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Blind date shop ter zake.
 6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Blind date shop en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechterlijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Blind date shop, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Blind date shop de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Blind date shop is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Blind date shop aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Blind date shop gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.